https://www.traditionrolex.com/42
R-AGRIKOL — Kiváló minőségű erdészeti és kerti gépek forgalmazása, javítása, alkatrészellátása.
Menü
Termék kategóriák
Stihl
Stihl Online Partner
Person Contact
0 Kosár
Kosár tartalom
Összeg
0 Ft
  • STIHL kisgépek kölcsönzése!

  • KÉRDÉSE VAN A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOSAN?   Írjon nekünk!

Központi cím:
7634 Pécs, Rácvárosi út 14

Adatvédelmi Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelési tájékoztató célja
Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
Rendelete (2016.április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az R-Agrikol Kft. (7634 Pécs, Rácvárosi út 14, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint
adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal
arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a
hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők a cég telephelyén a 7634 Pécs, Rácvárosi út 14.szám alatt.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti vásárlóit, partnereit.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk,
és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést , mely az adatok biztonságát garantálja.
Cégünk az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


2. Az adatkezelő adatai és elérhetősége:
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:
Név: R-Agrikol Kft.
Székhely: 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 41.
Telephely és levelezési cím: 7634 Pécs, Rácvárosi út 14.
Cégjegyzékszám: Cg.02-09-062508
A bejegyző bíróság megnevezése: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11011963-2-02
Telefonszám: 06 72 252 545; +36 30 9377 782
E-mail: info @agrikol.hu


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (,,érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;

2. ,,adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, vagy terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;

3. ,,adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit az uniós vagy
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is heghatározhatja.

4. ,,adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. ,,címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatok közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek,amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. ,,az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. ,,adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

3 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok
Személyes adat:
Felhasználói név -Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
Jelszó – A felhasználói fiókba történő biztonságos belépéshez.
Vezeték- és keresztnév – Kapcsolatfelvételhez, vásárláshoz és számlakiállításhoz.
E-mail cím – Kapcsolattartáshoz.
Telefonszám – Kapcsolattartáshoz, számlázással, vagy kiszállítással kapcsolatos kérdések
megvitatásához. .

Számlázási név és cím – Szabályszerű számla kiállításához.
Szállítási név és cím – Házhozszállítás teljesítéséhez.
Vásárlás/regisztráció időpontja – Technikai művelet
IP cím – Technikai művelet végrehajtásához

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot
tartalmazzon.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169.§ (2) bekezdése alapján ezeket az adatokat 8 évig kell megőrizni.

A könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

3.2 Techinkai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy semmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.


Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.


3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
-  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
-  megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
-  megkönnyítik a weboldal használatát ;
-  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.


A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)
helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató
weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e
fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is.
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Szolgáltató információkat gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat a honlap fejlesztésének
a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik a szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg
a látogató nem törli őket.


3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Az online rendeléshez szükséges adatok köre: Név, e-mail cím, számlázási név, cím, postázási
név, cím.
Az érintettek köre: Az online vásárlást bonyolító valamennyi érintett. A felhasználó
felelőssége, hogy az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe
szolgáltatást. A honlapon 16 évet be nem töltött személyek csak szülői felügyeletet gyakorló
személy hozzájárulásával regisztrálhatnak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő
16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

Az adatkezelés célja: A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, a megrendelések,
fogadása visszaigazolása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése. Továbbá kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a szolgáltató
termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató
megismerésével, az adatai önkéntes megadásával, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével
ad meg. (az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.)


3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Érintettek köre: A Felhasználó, aki regisztrál (feliratkozik) az Adatkezelő hírlevél szolgáltatására.
A Felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Kezelt adatkör: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím.
Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése a Szolgáltató termékei, szolgáltatásai tárgyában
Reklámanyag küldése

Az adatkezelés jogalapja: Az érintet hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató
megismerésével, saját adatai önkéntes megadásával, e-mai küldés esetén az e-mail elküldésével ad
meg. A hírlevélre feliratkozáshoz a hozzájárulását a felhasználó megadhatja az az adatkezelővel kötött
írásbeli szerződésben, vagy külön írásban megadott hozzájáruló nyilatkozatban is. A hírlevélről az
érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett
nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az adatai
haladéktalanul törlésre kerülnek.

Címzettek: akik betekintést nyerhetnek ezen adatokba: a Szolgáltató ügyfélszolgálattal, marketing
tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Szolgáltató IT
szolgáltatója a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából.
Adattárolás időtartama: A hírlevél szolgáltatás fennállásáig, a hírlevélre feliratkozás fennállásáig,
leiratkozásáig, az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek
Az R-Agrikol Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek
e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
-  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);

-  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR);

-  2013 évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
-  2000. évi C. törvény –a Számvitelről (Számv. tv.);
-  2017. évi LIII. törvény – a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
-  2013. évi CCXXXVII. törvény – a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).


6 Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a
látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a számítógépes
rendszerünkben másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépek azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai
folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer
az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek
kivételével – össze nem kapcsolható.


7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Címzettek, akik betekinthetnek ezen adatokba: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, pénzüggyel,
szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozóként, a Szolgáltató adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás
munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, Szolgáltató IT
szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat
munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában, Bank a pénzügyi
teljesítés vonatkozásában.


8 érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási -, is tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog
A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22.
és a 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatinak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az
érintett személyes adatok kategóriái: azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és
a hiányos adatok kiegészítését.


8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
-  személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésének
nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

-  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatok az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatban kerül sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,
az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából; népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválás, tudományos és

történelmi kutatási céljából vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az estben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését:

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását ;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintet
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; az estben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékében érintené.

8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.


8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzetei Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím. 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


9 Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság az ügyészség, a Nyomozó hatóság, a Szabálysértési hatóság,
a Közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szerveknek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte
– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.